افراد و مسئولیت ها

امیرحسین شایان نیا : نام مسئول
مشاور ارشد امور بازرگانی : سمت فعلی
shayan@mrooz.net : آدرس ایمیل
www.mrooz.net : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر رضا کرملو : نام مسئول
مدیر عامل : سمت فعلی
karamloo@mrooz.net : آدرس ایمیل
www.mrooz.net : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهدی میرمحمدی : نام مسئول
مدیر ارشد پروژه : سمت فعلی
mohammadi@mrooz.net : آدرس ایمیل
www.mrooz.net : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

کاوه رضایی : نام مسئول
مدیر ارشد فروش : سمت فعلی
rezaee@mrooz.net : آدرس ایمیل
www.mrooz.net : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه