افراد و مسئولیت ها

امیر محسن حشمتی : نام مسئول
: سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر محسن حشمتی : نام مسئول
: سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر حسن حشمتی : نام مسئول
رییس هیئت مدیره، مدیر مهندسی فروش : سمت فعلی
amirhassan.h@alphaafzaar.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر حسین حشمتی : نام مسئول
عضو هیئت مدیره، مدیر پشتیبانی : سمت فعلی
amirhh@alphaafzaar.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محمد رضا صمدی : نام مسئول
مدیر فروش و توسعه بازار : سمت فعلی
samadi@alphaafzaar.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مریم راسخ : نام مسئول
مدیر اداری مالی : سمت فعلی
rasekh@alphaafzaar.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

علیرضا رمضان : نام مسئول
مدیر تولید نرم افزار آلفاکاران، مدیر تحقیق و توسعه : سمت فعلی
ramezan@alphaafzaar.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

علیرضا واعظی : نام مسئول
مدیر پایگاه الکترونیکی (Webmaster) : سمت فعلی
vaezi@alphaafzaar.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهدی صیادمنش : نام مسئول
مدیر خدمات تصویربرداری : سمت فعلی
sayyadmanesh@alphaafzaar.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه