زمینه فعالیت

عنوان
شبکه زیرساخت
تولیدکنندگان تجهیزات ICT
ارتباطات رادیویی وماهواره ای


سوابق اجراییشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان


پشتیبانان پروژه