زمینه فعالیت

عنوان
تلفن همراه


سوابق اجراییشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
مرکز پیشرفته ارتباطات و فناوری اطلاعات شریف
مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری
انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران
نظام صنفی رایانه
سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات
مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات)


پشتیبانان پروژه