مشروح خبر


اعطای نشان عالی مدیر سال و گواهینامه شایستگی مدیریت به مدیرعامل ایران کیش
به گزارش روابط عمومی ایران کیش، جناب آقای فرامرزی مدیرعامل ایران کیش نشان عالی مدیر سال و گواهینامه شایستگی مدیریت دریافت کردند.

لیست خبر ها
پشتیبانان پروژه