خدمات و محصولات

دستیا مدیر فناوری اطلاعات : نام محصول
• IT Manager Assistance (ITA) : نام تجاری
CUSTOM SOLUTIONS
قابلیت ویژه سازی آسان راه حل برای سازمان شما
Our technologies
 امنیت بالا
 تحت وب
 متن باز
 بر مبنای معماری سرویس گرا
 قابلیت یکپارچه شدن با نرم افزارهای دیگر در سازمان شما
 طراحی استاندارد
 تحلیل دقیق
 برخورداری از طراحی اصولی یانک اطلاعاتی
Business Process Management Solution
توسعه بر بستر
Intalio BPMS
 مدیریت کامل چرخه فرآیند حتی در زمان اجرا
 مدیریت کارتابل برای کلیه کاربران
مشخصات :
راه حل نرم افزاری دستیار مدیر فناوری اطلاعات
IT Manager Assistance

ابزاری کارآمد برای مدیران فناوری اطلاعات
جهت برنامه ریزی، اجرا، کنترل و بهبود کلیه فعالیتهای واحد فناوری اطلاعات و ارائه خدمات با کیفیت به
کاربران در سازمان شما


مدیریت چرخه کامل فرآیند پشتیبانی خدمات IT
کنترل و برنامه ریزی فعالیت های واحد IT
مدیریت چرخه عمر دارایی های IT
مدیریت بانک اطلاعاتی جامع کلیه دارایی های IT (بالغ بر 70 جدول اطلاعاتی)
شناسایی اتوماتیک و قابلیت شناساندن دارایی های IT
مدیریت چرخه کامل فرآیند کالای امانی IT به واحد های متقاضی
تولید اتوماتیک انواع گزارشات مدیریتی و تحلیلی
مدیریت دانش در حوزه رفع خرابی و سرویس ها
مدیریت کاربران
مدیریت چرخه کامل فرآیند تخصیص و جابحایی دارایی های IT
مدیریت چرخه کامل فرآیند نگهداری و تعمیرات (نت) دارایی های IT
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

• طراحی و توسعه محصول(سرویس) جدید : نام محصول
• New Product Development (NPD) : نام تجاری
CUSTOM SOLUTIONS
قابلیت ویژه سازی آسان راه حل برای سازمان شما
Our technologies
 امنیت بالا
 تحت وب
 متن باز
 بر مبنای معماری سرویس گرا
 قابلیت یکپارچه شدن با نرم افزارهای دیگر در سازمان شما
 طراحی استاندارد
 تحلیل دقیق
 برخورداری از طراحی اصولی یانک اطلاعاتی
Business Process Management Solution
توسعه بر بستر
Intalio BPMS
 مدیریت کامل چرخه فرآیند حتی در زمان اجرا
 مدیریت کارتابل برای کلیه کاربران
مشخصات :
راه حل نرم افزاری طراحی و توسعه محصول ( سرویس) جدید
New Product Development
(NPD)

((ویژه صنایع کاشی))

ابزاری کارآمد برای مدیران تحقیق و توسعه جهت برنامه ریزی، اجرا، کنترل و بهبود کلیه فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه محصول (سرویس) جدید


راه حل نرم افزاری طراحی و توسعه محصول ( سرویس) جدید
New Product Development
(NPD)

((ویژه صنایع کاشی))

ابزاری کارآمد برای مدیران تحقیق و توسعه جهت برنامه ریزی، اجرا، کنترل و بهبود کلیه فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه محصول (سرویس) جدید
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

• مدیریت دارایی های عمومی و اقلام مصرفی : نام محصول
• General Asset Management (GAM) : نام تجاری
CUSTOM SOLUTIONS
قابلیت ویژه سازی آسان راه حل برای سازمان شما
Business Process Management Solution
توسعه بر بستر
Intalio BPMS
 مدیریت کامل چرخه فرآیند حتی در زمان اجرا
 مدیریت کارتابل برای کلیه کاربران
Our technologies
 امنیت بالا
 تحت وب
 متن باز
 بر مبنای معماری سرویس گرا
 قابلیت یکپارچه شدن با نرم افزارهای دیگر در سازمان شما
 طراحی استاندارد
 تحلیل دقیق
 برخورداری از طراحی اصولی یانک اطلاعاتی
مشخصات :
راه حل نرم افزاری مدیریت دارایی های عمومی و اقلام مصرفی

General Asset Management (GAM)

ابزاری کارآمد برای مدیران امور اداری جهت مدیریت موثر(برنامه ریزی، اجرا، نظارت و بهبود) فرآیند تامین و توزیع اقلام مصرفی و مدیریت اموال اداری


مدیریت چرخه کامل فرآیند برنامه ریزی تامین
مدیریت چرخه کامل فرآیند درخواست اقلام مصرفی
مدیریت اموال اداری
مدیریت اطلاعات پایه سیستم
مدیریت موجودی و انبار اقلام مصرفی
امکان دریافت انواع گزارشات مدیریتی و تحلیلی
مدیریت کاربران
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

• حسابداری نفت، ویژه پالایشگاه ها : نام محصول
• Refinery Accounting Solution (RAS) : نام تجاری
CUSTOM SOLUTIONS
قابلیت ویژه سازی آسان راه حل برای سازمان شما
Our technologies
 امنیت بالا
 تحت وب
 متن باز
 بر مبنای معماری سرویس گرا
 قابلیت یکپارچه شدن با نرم افزارهای دیگر در سازمان شما
 طراحی استاندارد
 تحلیل دقیق
 برخورداری از طراحی اصولی یانک اطلاعاتی
Business Process Management Solution
توسعه بر بستر
Intalio BPMS
 مدیریت کامل چرخه فرآیند حتی در زمان اجرا
 مدیریت کارتابل برای کلیه کاربران
مشخصات :
نرم افزار حسابداری نفت ویژه پالایشگاه ها
Refinery Accounting Solution (RAS)

ابزاری کارآمد برای مدیران واحد حسابداری نفت و بازرسیجهت برنامه ریزی، اجرا، کنترل و پایش کلیه فعالیت های مرتبط با حسابداری نفت مبتنی بر کلیه استانداردهای محاسباتی و روش های محاسباتی ویژه این فرآیند در پالایشگاه ها

مدیریت چرخه کامل فرآیند ثبت اطلاعات میزان بارگیری فرآورده های نهایی و ایجاد برگه میتر
مدیریت چرخه کامل فرآیند
ثبت فاکتورهای مهم فرآورده ها توسط آزمایشگاه
مدیریت چرخه کامل فرآیند موجودی مخازن
مدیریت چرخه کامل فرآیند ریز محاسبات صادرات و واردات
مدیریت چرخه کامل فرآیند واردات نفتی
مدیریت چرخه کامل فرآیند صادرات مواد نفتی
امکان مشاهده انوع گزارش های مدیریتی و تحلیلی
مدیریت اطلاعات پایه سیستم (بالغ بر 40 جدول اطلاعاتی)
مدیریت کاربران
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

• سامانه مدیریت سرمایه های انسانی : نام محصول
• Human Resource Management (HRM) : نام تجاری
CUSTOM SOLUTIONS
قابلیت ویژه سازی آسان راه حل برای سازمان شما
Our technologies
 امنیت بالا
 تحت وب
 متن باز
 بر مبنای معماری سرویس گرا
 قابلیت یکپارچه شدن با نرم افزارهای دیگر در سازمان شما
 طراحی استاندارد
 تحلیل دقیق
 برخورداری از طراحی اصولی یانک اطلاعاتی
Business Process Management Solution
توسعه بر بستر
Intalio BPMS
 مدیریت کامل چرخه فرآیند حتی در زمان اجرا
 مدیریت کارتابل برای کلیه کاربران
مشخصات :
نرم افزار مدیریت سرمایه های انسانی
Human Recourse Management (HRM)

ابزاری کارآمد برای مدیران سازمان های پروژه محور جهت برنامه ریزی، اجرا، کنترل و بهبود کلیه فعالیت های مرتبط با سرمایه های انسانی


چرخه کامل فرآیند مدیریت اطلاعات پرسنل
مدیریت چرخه کامل فرآیند برنامه ریزی پروژه ها و فعالیت ها
مدیریت چرخه کامل فرآیند ورود و خروج
مدیریت چرخه کامل فرآیند محاسبه حقوق
مدیریت اطلاعات پایه سیستم
(بالغ بر 80 جدول اطلاعاتی)
مدیریت چرخه کامل فرآیند
ارزیابی های مختلف
امکان مشاهده انوع گزارش های مدیریتی و تحلیلی
مدیریت چرخه کامل فرآیندهای اداری زیر:
ماموریت، مرخصی، وام، مساعده، نظام پیشنهادات، انتقادات و شکایات
مدیریت کاربران
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

• یکپارچه سازی مبتنی بر معماری سرویس گرا : نام محصول
• Integration with SOA Architecture : نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

• مشاوره و برنامه ریزی فناوری اطلاعات : نام محصول
• IT Consulting Services : نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

• مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان مبتنی بر فناوری اطلاعات : نام محصول
• IT BPR : نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

• تولید راه حل های نرم افزاری یکپارچه بر بستر اتوماسیون فرآیندهای سازمان (Intalio BPMS) : نام محصول
• Customized Enterprise Solution Development with Intalio BPMS : نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

• ارائه زیرساخت متن باز و سرویس گرای اتوماسیون فرآیندهای سازمان : نام محصول
• Open Source BPMS Services and Consulting : نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

• آموزش بسته اتوماسیون فرآیندهای سازمان : نام محصول
• Intalio BPMSTraining : نام تجاری
• Intalio BPMSTraining مشخصات :
مباحث روز اول
(متدولوژی تحلیل و طراحی)
مباحث روز دوم
(زبان مدل سازی فرآیندهای سازمان)
مباحث روز سوم
(محیط طراحی، یکپارچه سازی و مدل سازی)
مباحث روز چهارم
(محیط اجرا و بارگذاری)
مباحث روز آخر
(مورد کاوی و اجرای یک فرآیند نمونه در سازمان شما)
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصولپشتیبانان پروژه