افراد و مسئولیت ها

حمیدرضا واشقانی فراهانی : نام مسئول
: سمت فعلی
hamidreza.farahani@avajang.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

حمیدرضا واشقانی فراهانی : نام مسئول
: سمت فعلی
hamidreza.farahani@avajang.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سپهر عدیلی : نام مسئول
مدیر تعمیر : سمت فعلی
sepehr.adili@avajang.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

معصومه حنیفی : نام مسئول
مدیر شعب : سمت فعلی
masoumeh.hanifi@avajang.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محمدرضا زندیان : نام مسئول
مدیر امور مشتریان و نمایندگی ها : سمت فعلی
mohammad.zandian@avajang.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر کاظم زاده : نام مسئول
مدیر اداری مالی : سمت فعلی
amir.kazemzadeh@avajang.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه