افراد و مسئولیت ها

سید محسن نکوئی : نام مسئول
مدیر عامل : سمت فعلی
mohsen.nekouei@pooyaandish.net : آدرس ایمیل
www.pooyaandish.net : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه