افراد و مسئولیت ها

مجید زینل زاده تبریزی : نام مسئول
مدیرعامل : سمت فعلی
info@irancdr.com : آدرس ایمیل
http://www.irancdr.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سرکار خانم فتانه دادستدی : نام مسئول
حسابدار : سمت فعلی
info@irancdr.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سرکار خانم فرزانه دادستدی : نام مسئول
مدیر حقوقی و بازرس اصلی : سمت فعلی
info@irancdr.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

جناب آقای میرفرزین هادی قزوینی : نام مسئول
نائب رئیس هیئت مدیره : سمت فعلی
info@irancdr.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

جناب آقای رضازاده : نام مسئول
گروه نصب و راه اندازی : سمت فعلی
info@irancdr.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سرکار خانم شهلا اضغرزاده : نام مسئول
بازرس علی البدل : سمت فعلی
info@irancdr.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه