افراد و مسئولیت ها

علیرضا حیدری فرد : نام مسئول
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل : سمت فعلی
info@telecomtender.com : آدرس ایمیل
telecomtender.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

عبدالرضا حیدری فرد : نام مسئول
: سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

رضا دلگشا : نام مسئول
مدیر بازرگانی : سمت فعلی
reza.delgosh@yahoo.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

شیوا صبوری : نام مسئول
کارشناس فروش : سمت فعلی
sabouri_fcc@yahoo.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

حسن نوربخش : نام مسئول
کارشناس بازرگانی خارجی : سمت فعلی
h_noorbakhsh1981@yahoo.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه