افراد و مسئولیت ها

سید محمد سید عطار : نام مسئول
: سمت فعلی
attar.m@nimadnet.net : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مرتضی شیرزاد : نام مسئول
مدیر مالی : سمت فعلی
shirzad.m@nimadnet.net : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محمود امیری : نام مسئول
مدیر فنی : سمت فعلی
admin@nimadnet.net : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

علیرضا خواجه موگهی : نام مسئول
رییس هیئت مدیره : سمت فعلی
alireza@nimadnet.net : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه