افراد و مسئولیت ها

حمزه فتحی : نام مسئول
: سمت فعلی
info@payeshgaran.org : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

حامد ترابی : نام مسئول
مدیریت گروه تولید : سمت فعلی
hamed@payeshgaran.org : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر پاشازاده : نام مسئول
عضو هیات مدیره : سمت فعلی
amir@payeshgaran.org : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محمد حسن شمسی : نام مسئول
نایب رئیس هیات مدیره : سمت فعلی
shams@payeshgaran.org : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مستوره حسن نژاه : نام مسئول
مدیر پروژه : سمت فعلی
hassannezhad@payeshgaran.org : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

زهرا قوامی پیروز : نام مسئول
مدیر پروژه : سمت فعلی
ghavami@payeshgaran.org : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

کتایون کیوانی : نام مسئول
برنامه نویس ارشد : سمت فعلی
keyvani@payeshgaran.org : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

فرشته علاء الدینی : نام مسئول
برنامه نویس ارشد : سمت فعلی
alaeadini@payeshgaran.org : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه