افراد و مسئولیت ها

محمد رضا عبدالعلی زاده : نام مسئول
مدیر عامل : سمت فعلی
m.r.abdolalizadeh@gmail.com : آدرس ایمیل
www.shakhes-co.net : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

علیرضا دادده : نام مسئول
رئیس هیئت مدیره : سمت فعلی
ali.daddeh@gmail.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

تقی شکوری : نام مسئول
نایب رئیس هیئت مدیره : سمت فعلی
ta.shakoori@gmail.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

بهناز چالش : نام مسئول
مدیر داخلی : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

جواد عبدالعلی زاده : نام مسئول
مدیر فروش کامپیوتر : سمت فعلی
m.abdolalizadeh@yahoo.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه