افراد و مسئولیت ها

فرزانه دانشمند : نام مسئول
رئیس هیئت مدیره : سمت فعلی
chairman@pfpooyan.com : آدرس ایمیل
www.pfpooyan.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

پیمان فردوس عالی : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
p.ferdowsali@gmail.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

فاطمه فرهی : نام مسئول
برنامه نویس و مدیر فنی محصولات : سمت فعلی
 fatemeh.farrahi@pfpooyan.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

پورداد دانشمند : نام مسئول
کارشناس برنامه نویس عضو و نایب رئیس هیئت مدیره : سمت فعلی
pourdad.daneshmand@pfpooyan.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

نوشین موسویان جهرمی : نام مسئول
برنامه نویس و مدیر فنی محصول فروشگاه فرهنگی : سمت فعلی
nooshin.mousavian@pfpooyan.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

ساسان عباسی : نام مسئول
مدیرعامل : سمت فعلی
ceo@pfpooyan.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

ساناز عباسی : نام مسئول
کارشناس مسئول امور ارتباط با مشتریان : سمت فعلی
srm@pfpooyan.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

علی اختری : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

احسان سالاری : نام مسئول
مدیر فنی محصول بازارهای مستقیم - پست مستقیم : سمت فعلی
ehsan.developer@pfpooyan.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سمیرا سروعلیشاه : نام مسئول
کارشناس امور اداری و پشتیبانی : سمت فعلی
oss@pfpooyan.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محمدرضا فردوسی زاده : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
m.ferdowsi@pfpooyan.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

لیلا دفاعی جو : نام مسئول
خدمه : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

راحله شنجرفی : نام مسئول
حسابدار : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مرجان مقصودی : نام مسئول
کارشناس امور اداری و پشتیبانی : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محمدعلی کاظمی اصل دوانی زاده : نام مسئول
مدیر مالی : سمت فعلی
davanizade@gmail.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه