افراد و مسئولیت ها

دکتر محمد وحدانی : نام مسئول
: سمت فعلی
info@imenmoj.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس مهدی کاظمی : نام مسئول
رییس هیئت مدیره : سمت فعلی
kazemi@imenmoj.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه