افراد و مسئولیت ها

محمد مهدی سرشارزاده : نام مسئول
رییس هیئت مدیره : سمت فعلی
mmsarshar@gmail.com : آدرس ایمیل
www.favajam.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

احمد قنبری قادیکلائی : نام مسئول
مدیر عامل : سمت فعلی
ghanbari@favajam.com : آدرس ایمیل
www.favajam.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

lمهندس رسول سلامی نیا : نام مسئول
مدیر فنی : سمت فعلی
salami@favajam.com : آدرس ایمیل
www.favajam.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس اصلان منعم : نام مسئول
مدیر بازرگانی : سمت فعلی
a.monem@favajam.com : آدرس ایمیل
www.favajam.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس محسن جعفریان : نام مسئول
مشاور فنی وپشتیبانی : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
www.favajam.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

خانوم میرزایی : نام مسئول
مشاور فروش و بازرگانی : سمت فعلی
h. mirzaei@favajam.com : آدرس ایمیل
www.favajam.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

آرزو نوروزی : نام مسئول
مسئول تبلیغات و روابط عمومی شرکت : سمت فعلی
a.norouzi@favajam.com : آدرس ایمیل
www.favajam.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امید کاظمیان جاوید : نام مسئول
مشاور فروش و بازرگانی : سمت فعلی
o. javid@favajam.com : آدرس ایمیل
www.favajam.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه