افراد و مسئولیت ها

لیدا جودکی : نام مسئول
واحد فروش : سمت فعلی
judaki@kayer.co.ir : آدرس ایمیل
www.kayer.co.ir : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه