مشخصات مسئولین


نام مسئول : علیرضا رمضان
سمت فعلی : مدیر تولید نرم افزار آلفاکاران، مدیر تحقیق و توسعه
آدرس ایمیل : ramezan@alphaafzaar.com
آدرس وبسایت :
رزومه کاری :
   
بازگشت  پشتیبانان پروژه