مشخصات مسئولین


نام مسئول : مریم راسخ
سمت فعلی : مدیر اداری مالی
آدرس ایمیل : rasekh@alphaafzaar.com
آدرس وبسایت :
رزومه کاری :
   
بازگشت  پشتیبانان پروژه