مشخصات مسئولین


نام مسئول : امیر حسین حشمتی
سمت فعلی : عضو هیئت مدیره، مدیر پشتیبانی
آدرس ایمیل : amirhh@alphaafzaar.com
آدرس وبسایت :
رزومه کاری :
   
بازگشت  پشتیبانان پروژه