مشخصات مسئولین


نام مسئول : امیر حسن حشمتی
سمت فعلی : رییس هیئت مدیره، مدیر مهندسی فروش
آدرس ایمیل : amirhassan.h@alphaafzaar.com
آدرس وبسایت :
رزومه کاری :
   
بازگشت  پشتیبانان پروژه