مشخصات عمومی


نام شرکت :

راه و ساختمانی پل آب

نام مدیرعامل : خسرو مرد آزادبهی
تلفن : 0421-2273513
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۸


شرح مختصر فعالیت ها


مجری طرحهای مخابراتی(ارتباطات سیار و فیبر نوری)


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0421-2273513 : تلفن
: فکس
مراغه کمربندی شرقی، نبش کوی تربیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه