مشخصات عمومی


نام شرکت :

شرکت پرداز اطلاع رسان

نام مدیرعامل :
تلفن : ۲۶۲۱۱۰۵۸ /۲۶۲۱۱۰۷۷ /۷۶۲۵۰۴۰۰
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۲۶۲۱۰۸۸۰
وبسایت : www.pardaz.net
پست الکترونیک : info@pardaz.net
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه