مشخصات عمومی


نام شرکت :

شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی

نام مدیرعامل :
تلفن : ۴۴۴۰۶۶۵۱
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۴۴۴۰۷۵۲۸
وبسایت : www.sgccir.com
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه