مشخصات عمومی


نام شرکت :

گروه مخابراتی فراگر

نام مدیرعامل :
تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۷۳۲ / ۰۹۱۲۲۸۸۴۳۱۵
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۰۲۶۳۲۸۶۶۸۲۳
وبسایت : www.faragar.com
پست الکترونیک : info@faragar.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه