مشخصات عمومی


نام شرکت :

فن آوران انیاک رایانه

نام مدیرعامل :
تلفن : ۸۱۰۷۴
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۸۸۳۶۰۰۱۴
وبسایت : www.eniac-tech.com
پست الکترونیک : info@eniac-tech.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه