مشخصات عمومی


نام شرکت :

آسیا بانک

نام مدیرعامل : Sveltana Titova
تلفن : 007 (495) 6456163, 021-88314464
بهترین ساعات تماس :
فکس : 007 (495) 6456137, 021-89776841
وبسایت : info@asia-bank.rn
پست الکترونیک : www.asia-bank.net
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸


شرح مختصر فعالیت ها


خدمات بانکداری، بانکداری شرکتی، بانکداری اسلامی، اعتبار اسنادی، حواله های روبلی و ریالی، مشارکت و سرمایه گذاری در ایران و روسیه، تدوین خطوط اعتباری بین ایران و روسیه، کارگزار بانک های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنها بانک دارای اجازه بانکداری اسلامی از بانک مرکزی روسیه


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
007 (495) 6456163, 021-88314464 : تلفن
007 (495) 6456137, 021-89776841 : فکس
Offices 267-270, No.4, Il,inka St., Gosting Dvor, Moscow - Russia


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه