گواهینامه ها

عنوان مستندات گواهینامه
مجوز فعالیت شورای عالی انفورماتیک دریافت
مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه ای کشور دریافت
پشتیبانان پروژه