زمینه فعالیت

عنوان
سخت افزار


سوابق اجراییشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
نظام صنفی رایانه


پشتیبانان پروژه