زمینه فعالیت

عنوان
شبکه زیرساخت
تولیدکنندگان تجهیزات ICT


سوابق اجراییشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
شرکت مخابرات تهران تامین قطعات مورد نیاز
شرکت مخابرات ایران تامین قطعات
شرکت مخابرات استان فارس تامین قطعات


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان


پشتیبانان پروژه