زمینه فعالیت

عنوان
CEICT
فناوری اطلاعات
فناوری ارتباطات


سوابق اجرایی



شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان


پشتیبانان پروژه