زمینه فعالیت

عنوان
دولت الکترونیک


سوابق اجرایی

پست : نام پروژه
1389/07/25 : تاریخ
موسی بهمنی : کارفرما
جلال سرگشته : همکاران
مشاهده جزئیات پروژهشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
پست مرکزی پیگیری پست
خدمات ارتباطی وصل مسدودی


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
مرکز پیشرفته ارتباطات و فناوری اطلاعات شریف
مرکز صنایع نوین
مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری
نظام صنفی رایانه
سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات
انجمن رمز ایران
انجمن کامپیوتر ایران
انجمن مدیریت فناوری ایران
انجمن مهندسی برق و مهندسی الکترونیک ایران
انجمن مدیریت ایران
مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات)
سندیکای صنعت مخابرات ایران


پشتیبانان پروژه