زمینه فعالیت

عنوان
شبکه
سخت افزار
سخت افزار


سوابق اجراییشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
شرکت بهستان رایان طراحی، تهیه تجهیزات، پیاده سازی و تست سیستم حفاظت الکترومغناطیسی مرکزداده
صندوق پس انداز مولی الموحدین تامین تجهیزات مرکز داده
بانک اقتصاد نوین پیمانکار
صدا و سیما (مرکز داده معاونت سیاسی) پیمانکار
پست بانک قرار داد اجرای حفاظت الکترومغناطیس مرکز داده


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
نظام صنفی رایانه


پشتیبانان پروژه