زمینه فعالیت

عنوان
شبکه
شبکه زیرساخت
پیمانکاران مخابراتی
نرم افزار
فناوری اطلاعات
امنیت
ارتباطات رادیویی وماهواره ای
سخت افزار
فناوری ارتباطات
اینترنت


سوابق اجرایی

ارتباطات رادیویی و ماهواره ای،تامین تجهیزات، شبکه و زیر ساخت و.... : نام پروژه
: تاریخ
شرکت سازه گستر سایپا : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

سخت افزار،شبکه زیرساخت،امنیت،فناوری ارتباطات، : نام پروژه
: تاریخ
شرکت گلرنگ : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

voip : نام پروژه
: تاریخ
شرکت آرتیمیس : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

voip،اینترنت : نام پروژه
: تاریخ
شرکت ماموت : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

ارتباطات رادیویی و ماهواره ای،تامین تجهیزات، شبکه و زیر ساخت و.... : نام پروژه
: تاریخ
شرکت هواپیمایی آسمان : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

سخت افزار،شبکه زیرساخت،امنیت،فناوری ارتباطات، : نام پروژه
: تاریخ
دانشگاه آزاد و پیام نور : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

ارتباطات رادیویی و ماهواره ای،تامین تجهیزات، شبکه و زیر ساخت و.... : نام پروژه
: تاریخ
شرکت سن ایچ : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

سخت افزار،شبکه زیرساخت،امنیت،فناوری ارتباطات، : نام پروژه
: تاریخ
شرکت مایان دیزل : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

voiip،ارتباطات رادیویی وماهواره ای : نام پروژه
: تاریخ
ایران تایر : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

فناوری ارتباطات : نام پروژه
: تاریخ
بانک گردشگری : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

امنیت،شبکه زیرساخت : نام پروژه
: تاریخ
بیمارستان امیر اعلم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

امنیت،شبکه زیرساخت : نام پروژه
: تاریخ
توزیع برق کرمانشاه : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

ارتباطات رادیویی و ماهواره ای،تامین تجهیزات، شبکه و زیر ساخت و.... : نام پروژه
: تاریخ
بانک مسکن : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

شبکه زیرساخت،فناوری اطلاعات،رتباطات رادیویی وماهواره ای،فناوری ارتباطات،اینترنت : نام پروژه
: تاریخ
توسعه درب ایده (بریکپ) : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

امنیت،شبکه زیرساخت : نام پروژه
: تاریخ
خانه طیور : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

اینترنت،ارتباطات رادیویی وماهواره ای،فناوری اطلاعات : نام پروژه
: تاریخ
موسسه اعتباری کوثر : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

سخت افزار،شبکه زیرساخت،امنیت،فناوری ارتباطات، : نام پروژه
: تاریخ
شرکت مایان فولاد : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

شبکه، voip،ارتباطات رادیویی ،امنیت،اینترنت،شبکه و زیرساختو... : نام پروژه
: تاریخ
آشرکت فناوران تهویه پیام (کرمانی گروپ) : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

ارتباطات رادیویی و ماهواره ای،تامین تجهیزات، شبکه و زیر ساخت و.... : نام پروژه
: تاریخ
لبنی کاله : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

voip : نام پروژه
: تاریخ
شرکت intent : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

سخت افزار،شبکه زیرساخت،امنیت،فناوری ارتباطات، : نام پروژه
: تاریخ
آسایشگاه خیریه کهریزک : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

شبکه،فناوری اطلاعات و ارتباطات : نام پروژه
: تاریخ
شرکت ایساکو : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

امنیت،شبکه زیرساخت : نام پروژه
: تاریخ
داروگر : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژهشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
انجمن صنفی ایران


پشتیبانان پروژه